Assessorament patrimonial

Assessorem les famílies sobre les principals masses patrimonials (actius financers, immobiliaris i operacions en economia real) amb una visió global del patrimoni familiar, aportant recolzament des de l’establiment de l’estratègia d’inversió fins al seguiment i control de proveïdors bancaris.

Estratègia d’inversió:
analitzem el perfil de risc i l’horitzó d’inversió de la família, estudiem la seva situació financera present, les seves necessitats i objectius financers futurs i elaborem una estratègia d'inversió consistent amb els objectius a mig i llarg termini.

Assessorament financer i asset allocation:
un cop establerta l’estratègia, en base a les necessitats i objectius de la família, es proposa una distribució per tipus d’actius (renda fixa, renda variable, mercat monetari, inversions alternatives), que es revisa periòdicament. Acte seguit i de forma regular, es seleccionen els actius de cada tipus (per sectors i geografies), que es presenten als clients en forma de recomanacions d’inversió.

Consolidació de posicions:
recollim la informació financera de cadascuna de les entitats bancàries amb les què treballa la família i preparem una foto única que consolida les diferents situacions patrimonials i ofereix una imatge global del patrimoni. Addicionalment, podem ajudar en la selecció de proveïdors bancaris, en la negociació de condicions i en el seguiment administratiu dels diferents comptes bancaris.

Inversions immobiliàries i empresarials privades:
estudiem i avaluem diferents oportunitats en negocis privats o en el sector immobiliari, assessorant sobre potencials preses de participació en actius directes dins del patrimoni familiar, si s’escau.