Gestió discrecional

És un model de servei per a aquells clients que desitgin delegar la gestió del seu patrimoni a un equip de professionals experts.

La delegació de gestió permet adaptar l'estratègia d'inversió als canvis sense perdre de vista els objectius marcats.

La gestió discrecional té avantatges importants:

Gestors experts amb experiència en els mercats de capitals (renda variable i renda fixa, emergents, divises, estratègies de retorn absolut, estratègies dinàmiques i altres inversions alternatives).

Òptima selecció dels vehicles d'inversió (fons d'inversió o valors) i agilitat en el moment de prendre decisions.

Eines contrastades per a una gestió avançada i eficient.

Rigorosa política de diversificació.

Gestió de pressupost de risc dinàmic en funció dels nivells del màxim risc i dels objectius de rendibilitat definits prèviament.

Presa de les millors decisions amb un seguiment permanent dels mercats per prendre les decisions d'inversió més adequades a cada moment.

Filosofia de gestió pròpia i independent, amb estratègies d'inversió a llarg termini, que ens diferencia de la resta d'entitats i ens permet aportar valor i rendibilitat sense renunciar al principi de preservació de capital.

Transparència: informació detallada sobre la nostra gestió, l'evolució de la seva cartera, la distribució sectorial i geogràfica, etc.